ทำความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน

คุณผู้อ่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน นี้มีข้อกฎหมายรวมทั้งรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงขอนำความรู้บางส่วนซึ่งพบเจอบ่อยๆ หยิบยกมาให้คุณอ่านอย่างพอสังเขป เพื่อจะได้นำไปประดับเป็นความรู้ไม่มากก็น้อย

ความหมายของทรัพย์สิน

ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง

ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุมีรูปร่าง รวมถึงวัตถุอันปราศจากรูปร่าง โดยมีค่ารวมทั้งถือได้ เช่น หุ้นของบริษัท , สิทธิซื้อขาย ,  สิทธิเช่าซื้อ , สิทธิในการทำเหมือง เป็นต้น

ทรัพย์สินสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • อสังหาริมทรัพย์
 • สังหาริมทรัพย์
 • ทรัพย์แบ่งได้
 • ทรัพย์แบ่งไม่ได้
 • ทรัพย์นอกพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

อสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน รวมทั้งทรัพย์ซึ่งติดอยู่กับผืนดิน อย่างถาวรหรือเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับผืนดิน

สังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินชนิดอื่นๆอันนอกเหนือไปจากอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ที่ดิน
 • ทรัพย์ติดที่ดินแบบถาวร
 • ทรัพย์แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดิน
 • ทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับ 3 ข้อบนดังกล่าวมารวมกัน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

 • ที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น ถึงจะสามารถครอบครองแบบปรปักษ์ได้ ถ้าเป็นแบบไม่มีกรรมสิทธิ์ก็จะครอบครองปรปักษ์ไม่ได้
 • ที่ดินซึ่งมีแค่สิทธิครอบครอง สามารถโอนได้จากการส่งมอบเท่านั้น ไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด แต่การจดทะเบียนก็อาจมีได้ถ้าเป็นที่ดินซึ่งมีทะเบียนนั่นเอง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 • การรับจำนอง จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
 • หุ้นของห้างหุ้นส่วน จากการมีดินไม่ใช่สิทธิของอสังหาริมทรัพย์
 • การเช่า-ซื้อเป็นบุคคลสิทธิไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
 • การเช่าอาคารเป็นเรื่องของภายในตัวอาคาร ไม่ได้เป็นอสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์แบ่งได้กับทรัพย์แบ่งไม่ได้ คืออะไร

ทรัพย์แบ่งได้  คือ ทรัพย์อันสามารถแยกออกเป็นส่วนๆ อีกทั้งในแต่ละส่วนต้องมีความสมบูรณ์ ไม่ขาดหรือบกพร่องไป

ทรัพย์แบ่งไม่ได้ คือ ทรัพย์อันแยกออกจากกันไม่ได้ มิฉะนั้นจะเสียทันที เว้นเสียแต่ว่าจะไปทำการเปลี่ยนแปลงทรัพย์นั้น  อีกทั้งยังหมายความถึงกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าแบ่งไม่ได้

โดยวิธีการแบ่งประเภททรัพย์ระหว่าง ทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ จะใช้ในกรณีของผู้เป็นเจ้าของรวม เนื่องจากถ้าเป็นทรัพย์แบ่งได้ก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไร แต่ถ้าเป็นทรัพย์แบ่งไม่ได้ก็ต้องหาคิดหาวิธีในการแบ่งวิธีอื่น เช่น นำทรัพย์นั้นไปขายแล้วค่อยหาเงินมาแบ่งกัน เป็นต้น

ปัจจัยของการเป็นทรัพย์แบ่งได้ต้องมี ดังนี้

 • ทรัพย์ต้องสามารถแยกออกจากกันได้
 • พอแยกออกจากกันแล้วก็ต้องไม่ทำให้เสียสภาพใดๆไป

ส่วนทรัพย์แบ่งไม่ได้ มีความหมาย 2 แบบ ได้แก่

 • แบ่งไม่ได้โดยสภาพ
 • กฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้

 • หุ้นจัดเป็นทรัพย์แบ่งไม่ได้
 • การควบ , ภาระจำยอม , สิทธิจำนอง แบ่งไม่ได้