อสังหาริมทรัพย์ต้องมีเจ้าของ ปกติแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในราชอาณาจักรประเภทที่เป็นที่ดินทั้งหมดจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งรัฐก็ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าถือครองเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ที่ดินได้