อสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย ที่ดินกับทรัพย์ที่ติดกับที่ดินในลักษณะเป็นการถาวรหรือรวมเป็นอันเดียวกับที่ดิน หรืออาจจะหมายถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน